Kyselytutkimus: Suomalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu politiikan kovaan ytimeen

Teksti: Taneli Rajala

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella ekologiselle siirtymälle on kansalaisten laaja tuki. Enemmistö vastaajista haluaa ilmastonmuutoksen torjunnan kuuluvan politiikan kovaan ytimeen ja näkee ilmastoratkaisut isona mahdollisuutena Suomelle.

Tulevaisuutta määrittävien megatrendien polttopisteeseen on noussut luonnon kantokyky. Ilmastokriisi ja luontokato uhkaavat yhteiskuntien vakautta tavalla, joka asettaa perinteiset politiikan alueet ja kokonaiset teollisuudenalat uuteen tilanteeseen. Ratkaisuja on nyt löydettävä yli puoluerajojen ja vaalikausien, samalla kun siinä onnistumista haastavat lukuisten sidosryhmien eri suuntiin vetävät lyhyen aikavälin edut.

Yhteiskunnallisen varautumisen avainkysymyksiä näin vaalikeväänä on, millaisen mandaatin kansalaiset antavat seuraaviin hallitusneuvotteluihin ryhtyville poliitikoille. Kuinka laajasti suomalaiset ovat ilmastotoimiin satsaamisen takana?

Kolme neljästä näkee ilmastoratkaisut isona mahdollisuutena

Tilannekuvan kirkastamiseksi Tiina ja Antti Herlinin säätiö teetti E2 Tutkimuksella kyselyn, joka kartoitti ilmastokysymysten poliittista statusta ja ilmastoratkaisujen nauttimaa kannatusta kansalaisten keskuudessa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan alla olevan kuvan kahta väittämää.

Kyselyyn osallistuneita pyydettiin vastaamaan oheisen kuvan kahteen väittämään. Lähde: E2 Tutkimus.

Tulokset osoittavat, etteivät akuutit kriisit kuten Venäjän hyökkäyssota, kohonneet elinkustannukset ja energian riittävyys ole syrjäyttäneet ilmastohuolta. Laaja enemmistö suomalaisista katsoo ilmastonmuutoksen torjunnan kuuluvan politiikan kovaan ytimeen. Vastaajista 70 % oli asiasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vielä suurempi osuus, yhteensä 77 % suomalaisista, pitää ilmastoratkaisuihin satsaamista isona mahdollisuutena.

Ikäryhmien ja maantieteellisten suuralueiden väliset erot osoittautuivat melko pieniksi, joskin hieman muita useammin väittämille nyökyttelivät alle 30-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat sekä kaupunkilaiset.

Vastaajien puoluekannat sen sijaan saivat jonkin verran eroja näkyviin. Kuvaavaa on, että perussuomalaisten kannattajia lukuun ottamatta enemmistö oli kuitenkin samaa mieltä politiikan kovaa ydintä koskevasta väittämästä. Myös perussuomalaisten kannattajista hieman alle puolet
(44 %) arvioi teollisuuden ja julkisten investointien ilmastoratkaisut kannattaviksi.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin täällä.

Kysely pohjusti Ilmastokriisin mestarikurssia

Kyselyn tarkoitus oli antaa eväitä Ilmastokriisin mestarikurssille, joka kokosi suomalaisia kärkipoliitikkoja, yritysjohtajia ja ympäristötutkijoita yhteisen pöydän ääreen. Tilaisuuden järjesti Tiina ja Antti Herlinin säätiö yhdessä Climate Leadership Coalitionin kanssa. 

Kurssin keynote-puheenvuoron piti maailmankuulu kestävyystutkija prof. Johan Rockström, joka tunnetaan erityisesti planetaaristen rajojen viitekehyksestä. Hänen esityksensä kiteytti tieteen ajantasaisen käsityksen ilmastokriisistä ja välitti vahvan viestin suomalaiselle ilmastopolitiikalle. Voit katsoa esityksen alta.

E2 Tutkimuksen laatiman kyselyn tilasi Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Väittämät suunnitteli E2 Tutkimus yhdessä säätiön työntekijöiden kanssa. Kyselyaineiston keräsi Taloustutkimus 16.–20.1.2023 välisenä aikana. Kohdejoukkona olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyyn vastasi 1536 suomalaista. Aineisto hankittiin hybridimenetelmän avulla: 500 vastausta kerättiin puhelinhaastatteluina ja loput internetpaneelissa. Tulokset analysoi E2 Tutkimus, ja ne on painotettu iän, sukupuolen ja aluejaon (NUTS2) mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.

Kuva: Shani Armon