Sijoitusstrategia

Tässä TAH-säätiön sijoitusstrategiassa määritellään tavoitteet ja periaatteet säätiön nykyiselle sijoitustoiminnalle.

PÄÄPERIAATTEET

Säätiön omaisuuden keskeisin osa on säätiön omistamat KONE Oyj:n B-osakkeet. Tätä osakeomistusta täydennetään säätiön muilla sijoituksilla. Säätiön muu omaisuus muodostuu suorista osake- ja rahastosijoituksista sekä kiinteistöstä osoitteessa Puistokatu 4, Helsinki. Tämä sijoitusstrategia käsittelee tätä säätiön muuta,  KONE-osakkeiden omistuksesta ja Puistokatu 4:stä erillistä sijoitustoimintaa.

Säätiön varat sijoitetaan säätiön arvojen mukaisesti, pitkäjänteisesti, vastuullisesti, tuottavasti ja suunnitelmallisesti. Sijoitustoiminnassa pyritään turvaamaan säätiön varat ja tuotot sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on säätiön varallisuuden tasainen kasvattaminen, jonka myötä myös säätiön toiminta voi kasvaa. 

Säätiön toimintaa toteutetaan säätiön säädekirjan mukaisen peruspääoman tuoton, säätiön muun varallisuuden sekä säätiön vastaanottamien lahjoitusten turvin. Eri sijoitustuotteilla (rahavarat, korkoinstrumentit sekä noteeratut pörssiosakkeet) tavoitellaan hajauttaen parasta mahdollista riskisopeutettua tuottoa yli suhdanteiden eri vastuullisuus- ja riskitekijät huomioon ottaen.

SIJOITUSPÄÄTÖKSET

Säätiön sijoitustoiminnasta vastaa säätiön hallitus tukenaan talousvaliokunta, jossa on jäseninä sekä säätiön edustajia että sijoitusalan ammattilaisia. 

Hallitus arvioi sijoitustoiminnan sisältöä (mm. allokaatio, aikajänne, tuottovaatimus, riski ja likvidisyys) vähintään kerran vuodessa talousvaliokunnan toimittaman esityksen perusteella ja hallitus päättää tarvittaessa mahdollisista jatkotoimista.

Hallitus vahvistaa vuosittain sijoitettavaksi allokoidun uuden rahamäärän seuraavalle kahdentoista kuukauden jaksolle viimeistään säätiön vuosikokouksessa. 

Talousvaliokunnan tehtävät määritellään talousvaliokunnan työjärjestyksessä.

SIJOITUSKOHTEET JA LIKVIDITEETTI

Tämän sijoitusstrategian alkuvaiheessa sijoitukset toteutetaan pääsääntöisesti suorina pitkäaikaisina sijoituksina pohjoismaisiin osakkeisiin. Säätiön omaisuuden kasvaessa sijoituksia voidaan säätiön hallituksen niin päättäessä kohdistaa myös laajemmin maantieteellisesti sekä myös muihin omaisuuslajeihin.

Käyttötilillä pidetään riittävää likviditeettipuskuria ja säätiön käyttövaroja tullaan sijoittamaan myös nopeasti käteiseksi muutettaviin korkorahastoihin. Tavoitteena on, että säätiön käyttötilillä ja korkorahastosijoituksissa pidetään vähintään kuluvan toimintavuoden menoarvion sekä seuraavan toimintavuoden kriittisiä menoja vastaava summa. Kriittisiksi menoiksi lasketaan säätiön palkka- ja hallintomenot sekä ne lahjoitukset, joihin säätiö on jo sitoutunut seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

VASTUULLISUUS 

Säätiön sijoituksissa otetaan huomioon tuotto-odotuksen ja riskianalyysin lisäksi sijoitusten vastuullisuus.

Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö on tarkentanut voimavarojensa kohdentamista 2030 asti ilmastonmuutoksen hillintään ja erityisesti päästöjen leikkaamiseen. Säätiö on myös sitoutunut ottamaan huomioon kaikissa toimissaan niiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Säätiön sijoitukset ovat oleellinen osa säätiön toimintaa ja noudattavat omalta osaltaan samoja periaatteita kuin säätiön muu toiminta. Sijoitusstrategian vastuullisuutta käsittelevän osuuden tarkoitus on varmistaa, että säätiön sijoitustoiminta tukee säätiön työtä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Sijoituksia tehdessä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

SÄÄTIÖN ARVOJEN NÄKYVYYS SIJOITUSTOIMINNASSA

Säätiön arvot ohjaavat säätiön sijoitustoimintaa seuraavasti:

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
  • Säätiö kertoo aktiivisesti sijoitustoiminnastaan vähintään julkaisemalla  yhteenvedon sijoitusstrategiastaan verkkosivuillaan ja kertomalla sijoitustoiminnastaan kerran vuodessa julkaistavassa toimintakertomuksessaan.

 • Yhteistyö ja keskustelevuus
  • Säätiö edistää vastuullista sijoittamista niin omalta osaltaan kuin myös säätiökentällä ja  laajemmissa verkostoissaan esimerkiksi osallistumalla seminaareihin tai keskustelutilaisuuksiin ja mahdollisesti järjestämällä itse aiheeseen liittyviä tapahtumia.
  • Erikseen päätettävät mahdolliset kumppanuudet.

 • Oman toiminnan jatkuva kehittäminen
  • Säätiö tarkastelee omaa sijoitustoimintaansa ja sen onnistumista ja vaikutuksia säännöllisesti, ja tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
  • Säätiö seuraa vastuullista sijoittamista käsittelevää keskustelua ja on sitoutunut oman osaamisensa kehittämiseen.

 • Vastuullisuus
  • Säätiö ohjaa sijoitustoimiaan tulevaisuuttaan turvaten ja pyrkien saavuttamaan hyvän sijoitusten kokonaistuoton (mm. osingot ja arvonnousu) säätiön toiminnan rahoittamiseksi.
  • Säätiön harjoittama sijoitustoiminta ei voi olla ristiriidassa säätiön ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa. 
  • Säätiö sijoittaa vain vastuullisiksi määrittelemiinsä kohteisiin säätiön hyväksymillä kriteereillä.
  • Säätiö ei sijoita seuraavilla toimialoilla oleviin yhtiöihin: aikuisviihde, tupakka, pikavippi, uhkapelit tai muut riippuvuutta aiheuttavat pelit, aseteollisuus, fossiilisiin polttoaineisiin keskittyvät yritykset. Säätiön sijoitustoiminnan poissulkemiset on määritelty tarkemmin liitteessä 1.

 • Hyvä säätiötapa

VASTUULLISUUDEN MITTAAMINEN 

Kaikista sijoituksista tehdään vastuullisuusanalyysi. Osakesijoitusten analyysissä otetaan huomioon seuraavat asiat:

Ympäristö

 • Sijoituskohteen tulee olla sitoutunut kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.
 • Kun aika on sille kypsä ja tarvittavat mittarit löytyvät, sijoituskohteen on huomioitava sen toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja määriteltävä tavat, joilla se pyrkii pienentämään oman toimintansa haitallisia vaikutuksia luontokatoon.

Sosiaalinen vastuu

 • Sijoituskohde pyrkii tietoisesti minimoimaan sen toiminnan haitalliset vaikutukset lähiyhteisölle ja yrityksen sidosryhmille (mm. ihmisoikeudet, henkilöstöpolitiikka, lasten oikeudet).

Hyvä hallintotapa

 • Lakien ja kv. normien noudattaminen
  • Sijoituskohde noudattaa YK:n Global Compact –yritysvastuualoitteen periaatteita, sekä 
  • OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.
 • Verotukseen liittyvät periaatteet
  • Sijoituskohteen kotipaikka tai pääasiallinen toimintaympäristö ei sijaitse tavanomaisesta poiketen siten, että sillä tavoitellaan erityisiä veroetuja (ns.veroparatiisit).  
 • Raportointi
  • Sijoituskohde raportoi vastuullisuudesta läpinäkyvästi ja on sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta omilla toimillaan (asettamalla esim. tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science  Based Targets initiative tai raportoimalla CDP:lle ympäristövaikutuksista). 

Tämän lisäksi lyhytaikaisiin sijoituksiin käytettävien rahastojen osalta arvioidaan seuraavia kokonaisuuksia:

 • varainhoitajan sitoutuminen ja resurssit vastuulliseen sijoittamiseen
 • varainhoitajan asettamat ilmastotavoitteet sekä niihin liittyvät käytännön toimet lähivuosien aikana
 • vastuullisuustekijöiden integroiminen sijoituspäätöksiin
 • sijoituskohteiden vastuullisuudesta raportoiminen.

Vastuullisuuskriteerien toteutumista seurataan vuosittain varainhoitaja- tai rahastokohtaisesti erillisen kyselylomakkeen kautta tai tapaamalla varainhoitajaa.

SEURANTA

Hallitus käsittelee vuosittaiset vastuullisuusanalyysit ja päättää mahdollisista jatkotoimista. 

LIITE 1. SIJOITUSTOIMINNAN POISSULKEMISKRITEERIT

Säätiön harjoittama sijoitustoiminta ei voi olla ristiriidassa säätiön ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa, ja säätiö sijoittaa vain vastuullisiksi määrittelemiinsä kohteisiin säätiön hyväksymillä kriteereillä.

Tämän lisäksi säätiö on määritellyt tietyt toimialat, joihin se ei sijoita:

 • aikuisviihdettä tuottavat yhtiöt
 • tupakkaa tuottavat yhtiöt
 • pikavippeihin rinnastettavissa olevaa liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt
 • uhkapeleihin tai muihin riippuvuutta aiheuttaviin peleihin liittyvät yhtiöt
 • aseita tuottavat yhtiöt
 • fossiilisiin polttoaineisiin keskittyvät yhtiöt. 

Fossiilisiin polttoaineisiin keskittyvillä yhtiöillä tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä, sekä yhtiöitä, jotka käyttävät energiantuotannossaan fossiilisia polttoaineita. Tästä poissulkemisesta voidaan poiketa, mikäli yhtiön toiminnalla on merkittävä vaikutus ympäristöratkaisuihin tai niiden edistämiseen.

Tämän lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita sekä OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.