Ympäristöohjelma tähtää nopeisiin vaikutuksiin ja systeemitason muutokseen

TAH-säätiö kohdistaa strategiakaudella 2020-2025 voimavaransa ilmastonmuutoksen hillintään ja erityisesti päästöjen leikkaamiseen. Kaikissa toimissa huomioimme myös vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

Määrää ja tehokkuutta päästöleikkauksiin ympäristökriisin ehdoilla.

– Säätiön strategian ydinviesti

Tämä ympäristöohjelma on laadittu säätiön strategian toteuttamiseksi. Olemme määrittäneet ympäristöhanketyön kohdealueet ja etsimme aktiivisesti hankkeita, joilla on strategiassa määriteltyjä ominaisuuksia.

Ympäristöohjelmaamme toteuttamaan sopivat hankkeet, joilla on seuraavia ominaisuuksia: 

  • tuottavat nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä ja positiivisia ilmastovaikutuksia. 
  • skaalautuvat maailmanlaajuisesti suuriksi päästövähennyksiksi, eli niillä on kykyä laajentua pienestä mittakaavasta suureen.
  • voivat liittyä energiantuotannon, elinkeinoalojen ja kestävien raaka-aineiden innovaatioihin tai hiilineutraaliin teknologiaan. 
  • voivat edistää päästöleikkauksia koskevan sääntelyn kehittämistä.
  • kasvattavat potentiaalia systeemitason muutoksille Suomessa ja kansainvälisesti.
  • tuovat merkittäviä synergioita luonnon monimuotoisuuden suojeluun.
  • tuottavat merkittävästi lisäarvoa ilmastonsuojelulle olemassa oleviin toimijoihin verrattuna.
  • pystyvät ottamaan hallittuja riskejä suhteessa tavoiteltuihin vaikutuksiin.

Haluamme vahvistaa rakentavaa, eri toimijat yhteen saattavaa ilmasto- ja ympäristökeskustelua. Pidämme tärkeänä ihmisresurssien luomista eri puolilla yhteiskuntaa. Näin voimme saada lisää aktiivisia toimijoita, jotka edistävät ja toteuttavat ympäristökriisin vaatimaa siirtymää kohti kestävää, hiilinegatiivista tulevaisuutta.

Ympäristöohjelman tausta-ajattelu: hankeportfolio ja “spagetti”

Erillisten ja yksittäisten projektien hajautettua rahoittamista on joskus kutsuttu “hopealuoti”-hankkeiden etsimiseksi. Harva systeeminen murros kuitenkaan on syntynyt nopeasti pelkästään yksittäisen hankkeen tuloksena.

Suuren muutoksen aikaansaamiseksi monen asian täytyy tapahtua samaan aikaan. Tartummekin kokoomme nähden suuriin globaaleihin haasteisiin, ja haluamme ohjata panoksemme keskitetysti, määriteltyjen kohdealueiden sisällä.

Strategisesti suunnitellen rahoittamamme hankkeet ja niiden toimijat voivat hyödyttää toisiaan ja luoda osiaan suuremman ja vaikuttavamman kokonaisuuden. 

Pyrkimys on, että hankkeemme ja niiden ihmisresurssit täydentävät muiden tahojen toteuttamien hankkeiden ekosysteemiä, jolla edistetään ekologista jälleenrakennusta.

Eri toimijoiden vuorovaikutus voi avata selkeitä läpimurtoja ja muutospolkuja, joiden mahdollisuudet pitää käyttää hyväksi ketterästi, jo olemassaolevia tai uusia hankkeita ja toimijoita tukien. 

Ympäristöohjelmassa kartoitetut kohdealueet

Kohdealueiden kartoituksessa kävimme läpi eri alueiden ilmastovaikutuksia, mahdollisuuksia, olemassaolevia hankkeita ja toimijoita. Kullekin kohdealueelle tehtiin myös alustava strategia ja arvio siitä, miten alue täyttää säätiön kriteerit. Keskeisiä kriteereitä ovat olleet tulosten arvioitu nopeus, laajuus, systeeminen vaikutus yhteiskuntaan ja teollisuuteen sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Myös säätiön verkostot ja lisäarvon saavuttaminen suhteessa jo olemassa oleviin hankkeisiin ja toimijoihin on ohjannut ohjelman valmistelua.

Kartoituksen aikana haastateltiin yli 50 asiantuntijaa, minkä pohjalta hahmotimme ympäristökriisin kannalta keskeiset viisi kohdealuetta, joissa säätiöllä olisi hyvät edellytykset toimia esimerkiksi taustaverkostojensa ansiosta.

Kartoitetuista kohdealueista rahoitamme tällä hetkellä terästuotannon globaaleihin päästövähennyksiin tähtääviä hankkeita. Voit tutustua sekä säätiömme rahoittamiin hankkeisiin että teräksen päästövähennyksiä jouduttavaan strategiaamme tarkemmin täällä.

Pullonkaulat ja läpileikkaavat alueet

Ympäristöohjelmamme kunnianhimoisena tavoitteena on paitsi nopeuttaa päästöleikkauksia, myös vaikuttaa yhteiskunnassa läpileikkaavasti päätöksenteon nopeuttamiseksi sekä hakea ratkaisuja kansainvälisesti. Teräskohdealueen rinnalla olemmekin edistäneet hankkeita, jotka tukevat rohkeamman ja nopeamman päästöksenteon edellytyksiä ilmastokriisissä. Tällaiset projektit voivat luoda tilaa yhteiskunnalliselle keskustelulle talouden, työn ja kulutuksen roolista ympäristökriisien vaatimassa muutoksessa ja näihin alueisiin liittyvien kiistojen tai pullonkaulojen ratkaisemisessa. Säätiö haluaa myös olla mukana vaikuttamassa ihmisten käyttäytymistapoihin, kulutustottumuksiin ja niistä käytyyn keskusteluun.

Nostamme esiin talouden keskeisten toimijoiden, esimerkiksi sijoittajien ja julkisten rahoittajien roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tämän lisäksi etsimme tapoja tukea ekologisen jälleenrakennuksen tarvitsemia erilaisia ihmisresursseja myös kansainvälisesti.