Ympäristöohjelma tähtää nopeisiin vaikutuksiin ja systeemitason muutokseen

TAH-säätiö kohdistaa strategiakaudella 2020-2025 voimavaransa ilmastonmuutoksen hillintään ja erityisesti päästöjen leikkaamiseen. Kaikissa toimissa huomioimme myös vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

Määrää ja tehokkuutta päästöleikkauksiin ympäristökriisin ehdoilla.

– Säätiön strategian ydinviesti

Tämä ympäristöohjelma on laadittu säätiön strategian toteuttamiseksi. Olemme määrittäneet ympäristöhanketyön kohdealueet ja etsimme aktiivisesti hankkeita, joilla on strategiassa määriteltyjä ominaisuuksia.

Ympäristöohjelmaamme toteuttamaan sopivat hankkeet, joilla on seuraavia ominaisuuksia: 

 • tuottavat nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä ja positiivisia ilmastovaikutuksia. 
 • skaalautuvat maailmanlaajuisesti suuriksi päästövähennyksiksi, eli niillä on kykyä laajentua pienestä mittakaavasta suureen.
 • voivat liittyä energiantuotannon, elinkeinoalojen ja kestävien raaka-aineiden innovaatioihin tai hiilineutraaliin teknologiaan. 
 • voivat edistää päästöleikkauksia koskevan sääntelyn kehittämistä.
 • kasvattavat potentiaalia systeemitason muutoksille Suomessa ja kansainvälisesti.
 • tuovat merkittäviä synergioita luonnon monimuotoisuuden suojeluun.
 • tuottavat merkittävästi lisäarvoa ilmastonsuojelulle olemassa oleviin toimijoihin verrattuna.
 • pystyvät ottamaan hallittuja riskejä suhteessa tavoiteltuihin vaikutuksiin.

Haluamme vahvistaa rakentavaa, eri toimijat yhteen saattavaa ilmasto- ja ympäristökeskustelua. Pidämme tärkeänä ihmisresurssien luomista eri puolilla yhteiskuntaa. Näin voimme saada lisää aktiivisia toimijoita, jotka edistävät ja toteuttavat ympäristökriisin vaatimaa siirtymää kohti kestävää, hiilinegatiivista tulevaisuutta.

Viisi kohdealuetta

Asiantuntijahaastatteluihin tukeutuen valitsimme ympäristöohjelmaan kohdealueet, joissa säätiöllä on hyvät edellytykset toimia esimerkiksi taustaverkostojensa ansiosta. Ympäristöohjelman kohdealueita on viisi, joista aktiivinen hankeportfolio keskittyy tällä hetkellä terästeemaan.

 1. Hiilineutraali teräs: Pyrimme vauhdittamaan Pohjois-Euroopassa vähäpäästöisen teräksentuotannon kaupallistamisen edellytyksiä. Tavoitteena on myös nopeuttaa sektorin päästövähennyksiä kansainvälisesti. Tällä hetkellä rahoitettavat teräsportfolion hankkeet löydät täältä.
 2. Puhdas lämmöntuotanto: Haemme ratkaisuja korvaavista polttoon perustumattomista lämmönlähteistä, lämmön tarpeen vähentämisestä ja myös siirtymää tukevien ohjauskeinojen ja kampanjoiden tukemisesta, erityisesti Itä- ja Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Aasian maissa.   
 3. Metsä- ja meriekosysteemit: Tuemme metsien ja merien suojelua tavalla, joka kasvattaa niiden hiilensitomiskykyä ja luontoarvojen säilymistä. Pyrkimyksenä on lisäksi kehittää kansainvälisiä mekanismeja, joilla suojelua resursoidaan.
 4. Ruoantuotanto ja -kulutus: Ruoantuotannossa ja -kulutuksessa on mahdollisuuksia suuriin ja nopeisiin päästövähennyksiin. Haluamme edistää laaja-alaisesti ympäristölle ystävällisiä vaihtoehtoja, ja haemme erityisesti hankkeiden vaikutusten kansainvälistämistä. 
 5. Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä (DAC = Direct Air Capture): DAC-teknologia on vielä hidasta ja kallista, mutta sillä voi olla mittava vaikutus tulevaisuudessa, kun merkittävimmät päästövähennykset on tehty. Haluamme edistää uraauurtavien menetelmien tutkimusta, ja toisaalta varmistaa, että niiden kehittäminen ei hidasta päästöjen vähentämistä.

Kohdealueiden kartoitus ja portfolio-spagetti

Erillisten ja yksittäisten projektien hajautettua rahoittamista on joskus kutsuttu “hopealuoti”-hankkeiden etsimiseksi. Harva systeeminen murros kuitenkaan on syntynyt nopeasti pelkästään yksittäisen hankkeen tuloksena.

Suuren muutoksen aikaansaamiseksi monen asian täytyy tapahtua samaan aikaan. Tartummekin kokoomme nähden suuriin globaaleihin haasteisiin, ja haluamme ohjata panoksemme keskitetysti, määriteltyjen kohdealueiden sisällä.

Strategisesti suunnitellen rahoittamamme hankkeet ja niiden toimijat voivat hyödyttää toisiaan ja luoda osiaan suuremman ja vaikuttavamman kokonaisuuden. 

Pyrkimys on, että hankkeemme ja niiden ihmisresurssit täydentävät muiden tahojen toteuttamien hankkeiden ekosysteemiä, jolla edistetään ekologista jälleenrakennusta.

Eri toimijoiden vuorovaikutus voi avata selkeitä läpimurtoja ja muutospolkuja, joiden mahdollisuudet pitää käyttää hyväksi ketterästi, jo olemassaolevia tai uusia hankkeita ja toimijoita tukien. 

Kohdealueiden kartoituksessa kävimme läpi eri alueiden ilmastovaikutuksia, mahdollisuuksia, olemassaolevia hankkeita ja toimijoita. Kullekin kohdealueelle tehtiin myös alustava strategia ja arvio siitä, miten alue täyttää säätiön kriteerit. Kartoituksen aikana haastateltiin yli 50 asiantuntijaa. Tarkoituksemme on toteuttaa ja päivittää ohjelmaa jatkuvan ja monipuolisen vuoropuhelun avulla.

Pullonkaulat ja läpileikkaavat alueet

Ympäristöohjelmamme kunnianhimoisena tavoitteena on paitsi nopeuttaa päästöleikkauksia, myös vaikuttaa yhteiskunnassa läpileikkaavasti päätöksenteon nopeuttamiseksi sekä hakea ratkaisuja kansainvälisesti. Kohdealueiden rinnalla haluammekin edistää hankkeita, jotka tukevat rohkeamman ja nopeamman päästöksenteon edellytyksiä ilmastokriisissä. Tällaiset projektit voivat luoda tilaa yhteiskunnalliselle keskustelulle talouden, työn ja kulutuksen roolista ympäristökriisien vaatimassa muutoksessa ja näihin alueisiin liittyvien kiistojen tai pullonkaulojen ratkaisemisessa. Säätiö haluaa myös olla mukana vaikuttamassa ihmisten käyttäytymistapoihin, kulutustottumuksiin ja niistä käytyyn keskusteluun.

Nostamme esiin talouden keskeisten toimijoiden, esimerkiksi sijoittajien ja julkisten rahoittajien roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tämän lisäksi etsimme tapoja tukea ekologisen jälleenrakennuksen tarvitsemia erilaisia ihmisresursseja myös kansainvälisesti. 

Valitut kohdealueet

Kohdealueiden valinnassa keskeisiä kriteereitä ovat olleet tulosten arvioitu nopeus, laajuus, systeeminen vaikutus yhteiskuntaan ja teollisuuteen sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Myös säätiön verkostot ja lisäarvon saavuttaminen suhteessa jo olemassa oleviin hankkeisiin ja toimijoihin on ohjannut ohjelman valmistelua.

Voit tutustua tällä hetkellä rahoittavien teräsalueen hankkeisiin täällä.