Rahoittamamme hankkeet

Säätiömme keskittyy ympäristöohjelmansa toteuttamisessa tällä hetkellä terästuotannon päästöjen vähentämiseen kansainvälisesti. Etsimme ja rahoitamme hankkeita, jotka jouduttavat merkittäviä päästövähennyksiä ja rakentavat ympäristökriisiä ratkaisevia kokonaisuuksia ja verkostoja yli maiden rajojen. Terästeeman ohella rahoitamme hankkeita, jotka pyrkivät avaamaan kriittisiä pullonkauloja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Hankeportfoliomme sisältöön voit tutustua tarkemmin tällä sivulla. Voit aloittaa tutustumisen oheisesta videosta, joka avaa ympäristöohjelman taustalla vaikuttavaa muutosteoriaamme terästuotannon globaalien päästöjen vähentämiseksi.

Tiina ja Antti Herlinin säätiön ympäristöohjelman mukaisen terässtrategian videoesitys.

Videolla kuvattu strategia terästuotannon hiilipäästöihin vaikuttamiseksi kiteytyy alla olevan kuvan mukaisesti kolmeen välitavoitteeseen:

1) Vihreän teräksen kysynnän kasvu
2) Sijoittajat vaativat päästövähennyksiä
3) Teräsyritykset tekevät päästövähennyksiä

Rahoittamamme teräsaiheiset hankkeet tukevat näiden välitavoitteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka tähtää globaaleihin päästövähennyksiin terässektorilla. Tällä hetkellä rahoitamme välitavoitekohtaisesti seuraavia hankkeita:

Vihreän teräksen kysynnän kasvu

The Sunrise Project
Myönnetty: 300 000 € / 411 737 €
Ajanjakso 2021–2022 / 2022–2023

The Sunrise Project on kampanjatyötä jälleenrahoittava ja kehittävä australialainen toimija, jolla on yhteistyökumppaneita Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Euroopassa. Säätiömme on rahoittanut The Sunrise Projectin autonvalmistajiin kohdistaman vaikuttamistyön strategista suunnittelua ja toteutusta sen puolesta, että autonvalmistajat siirtyisivät tilaamaan fossiilivapaata terästä. Työn tuloksena muodostunut sidosryhmävaikuttamiseen keskittyvä koalitio Lead the Charge on hyödyntänyt julkisen kampanjoinnin välineenä Leaderboardia, jonka avulla voidaan vertailla eri autonvalmistajien kilpajuoksua kohti vastuullisempia toimitusketjuja.

SteelZero
Myönnetty: 54 000 € × 2
Ajanjakso: 2021–2023

SteelZero on ensimmäinen maailmanlaajuinen aloite, joka kerää yrityksiltä sitoumuksia vihreän teräksen hankintaan. Jo kymmenet edelläkävijät ovat sitoutuneet konkreettisiin välitavoitteisiin, joiden avulla toimijoiden terästarpeisiin liittyvät kokonaispäästöt kuroutuvat nettonollaan viimeistään vuonna 2050. SteelZero-projektin tarkoitus on välittää markkinoille ja poliittisille päättäjille signaali terästoimijoiden valmiudesta päästöttömiin toimitusketjuihin ja sitä kautta katalysoida markkinan laajentumista.

Compensate-säätiö
Myönnetty: 100 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Compensate on suomalainen säätiö, jonka omistama osakeyhtiö Compensate Operations Oy myy päästöhyvityksiä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla. Rahoitamme Compensate-säätiön analyysi- ja vaikuttamistyötä päästöhyvitysjärjestelmän puutteiden korjaamiseksi ja yritysten kannustamiseksi päästövähennyksiin varsinaisessa toiminnassaan. Rahoituksemme mahdollistaa markkinatilanteesta riippumattomalla tavalla Compensaten analyysityön, jonka ansiokkuus on kiinnittänyt usean kansainvälisen median huomion. Lue lisää blogistamme.

Sijoittajat vaativat päästövähennyksiä

Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR)
Myönnetty: 250 000 €
Ajanjakso: 2022–2023 

ACCR on sijoittajatyöhön erikoistunut globaali organisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan teräsyhtiöiden investointeihin niitä omistavien sijoittajien välityksellä. Rahoitamme ACCR:n työtä sijoittajille suunnatun teräsanalyysin tuottamiseksi, mitä sijoittajat voivat hyödyntää kanssakäymisessään teräsyhtiöiden kanssa. ACCR on keskittynyt tällä hetkellä vaikuttamaan Japanin suurimpiin teräsyhtiöihin, myös yhteistyössä pohjoismaisten sijoittajien kanssa.

Transition Asia
Myönnetty: 150 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Transition Asia on voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka pyrkii esimerkiksi yhtiöanalyysien ja sijoittajayhteistyön keinoin vauhdittamaan Itä-Aasian suurten teräsyritysten siirtymää päästöttömään tuotantoon, erityisesti vedyn suorapelkistystä hyödyntämällä. Organisaatio koostuu sijoittajatyön ammattilaisista, joilla on suora yhteys paitsi yritysedustajiin myös alan merkittäviin pääomasijoittajiin. Hanke toimii yhteistyössä ACCR:n kanssa sekä linkittyy strategisesti TAH-säätiön niin ikään rahoittamaan WWF Suomen SBTi-tiekarttatyöhön.

WWF/SBTi
Myönnetty: 60 000 €
Ajanjakso: 2021–2022

WWF/SBTi-hankkeessa rahoitamme WWF Suomen koordinaatiotyötä, jolla tuetaan tieteeseen perustuvan tiekartan luomista terässektorille. Science Based Targets initiative eli SBTi on merkittävien kansainvälisten järjestöjen yhteistyö, joka on onnistunut sitouttamaan jo tuhansia eri alojen yrityksiä tieteeseen perustuviin 1,5 asteen mukaisiin päästötavoitteisiin. SBTi-hankkeissa arvioidaan myös, minkälaisia investointipolkuja nämä tavoitteet edellyttävät terässektorin yhtiöiltä. Rahoittamamme hanke on perustanut sidosryhmäverkoston nostamaan tiekartan kunnianhimoa. Samalla työ on tuonut yhteen kansainvälisen toimijaverkoston, joka kykenee tavoittamaan pohjoismaisia teräksen ostajia ja teollisia sijoittajia vihreän teräksen ekosysteemin muodostamiseksi. Lue lisää blogistamme.

Teräsyritykset tekevät päästövähennyksiä

Oulun yliopisto
Myönnetty: 400 000 € × 4
Ajanjakso: 2022–2026

Oulun yliopiston tutkimushankkeessa Advanced Steels for a Green Planet (AS4G) luodaan ratkaisuja terästeollisuuden päästöttömyyden vauhdittamiseksi. Tutkimuksen kohteina ovat fotokatalyyttinen vedyntuotanto, vetypohjaiset teräksentuotantomenetelmät, valokaariuunien kuonan hyödyntäminen hiilen sitomiseksi ja erikoislujien teräslaatujen vähäpäästöinen valmistaminen. Rahoittamamme projekti on esimerkki kansainvälisesti merkittävästä perustutkimuksesta, jonka opit voidaan siirtää tehokkaasti käytäntöön monialaisen kiertotalous-, vety- ja metalliteollisuuden teollisuusekosysteemin muodostuessa. Lue lisää täältä.

Itä-Suomen yliopisto / Torrec Oy
Myönnetty: 30 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Itä-Suomen yliopiston ja Torrec Oy:n yhteishanke keskittyy biohiilen mahdollisuuksiin osana teräksen valmistusta ja hiilen varastointia. Hanketoimijat rakentavat biohiiltä tuottavan konseptilaitoksen, jonka kannattavuutta parantaa sivutuotteena saatava nestemäinen biopolttoaine. Tuotantoprosessi pyritään sovittamaan metsäteollisuuden sivuvirtoihin. Rahoittamamme tutkimushanke selvittää myös muiden biomassojen käyttöä biohiilen tuotannossa.

Aasian analyysi ja kehitykseen vaikuttaminen

SwitchOn Foundation
Myönnetty: 50 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Intialainen säätiö SwitchOn Foundation on edistänyt uusiutuvan energian hankkeita menestyksekkäästi etenkin maan itäisissä osavaltioissa, joissa on merkittävästi terästeollisuutta ja hiilikaivostoimintaa. SwitchOnilla on hyvät verkostot paikallisten yritysten ja hallitusten kanssa. Säätiömme rahoittaa sidosryhmätyön laajentamista vihreään teräkseen alueilla, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä Intiassa, maailman toiseksi suurimmassa teräksentuottajamaassa. Samalla hanke on avaamassa säätiöllemme ikkunan maan teräskentän kehitykseen ja uusien hankekokonaisuuksien yhteentuomiseen.

Pooled Fund on International Energy (PIE)
Myönnetty: 400 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

PIE on European Climate Foundationin alla toimiva kansainvälinen koordinaatioelin. Sen terästiimin päätavoite on saada korvattua teräksentuotannon hiili sekä vanhoissa tehtaissa että uusissa investoinneissa. Säätiömme rahoittaa paitsi PIEn kampanjointikapasiteettia Aasian avainmaissa myös globaalia Steelwatch-kampanjaa. PIE on kokenut ja verkottunut teräsekosysteemin asiantuntijataho, jonka koordinaatiotyö sisältää valmiit toimintarakenteet ja kontaktit säätiömme terässtrategian kannalta olennaisilla alueilla.

Tukipolitiikka ja ohjauskeinot

European Environmental Bureau
Myönnetty: 220 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

EEB on kansainvälinen kattojärjestö kansallisille ympäristöjärjestöille EU-maissa, Balkanilla, Turkissa ja Ukrainassa. Järjestöllä on 180 jäsentä, ja sen tavoite on edistää ympäristönsuojelua Euroopan unionissa ja globaalisti. EEB tekee yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa ja osallistuu aktiivisesti vaikuttamisen kannalta keskeisiin asiantuntijaryhmiin ja sidosryhmätyöskentelyyn. Rahoittamamme hankkeen tarkoitus on lisätä vihreän teräksen tuotantoa EU:ssa vauhdittamalla julkisia hankintoja ja kehittämällä sitä tukevia politiikkakeinoja.

Hiilivapaa Suomi
Myönnetty: 65 500 €
Ajanjakso: 2022–2023

Maan Ystävät ry:hyn kuuluva Hiilivapaa Suomi on kampanjatoimija, jonka rakentamaa toimittajien ilmastokoulutusta säätiömme rahoittaa. Sen lisäksi hanketyö suuntautuu teräsvaikuttamiseen, jossa pyritään lisäämään vihreän teräksen kysyntää Suomessa ja mahdollisesti muualla Pohjoismaissa sijoittajatyön ja politiikkatoimien edistämisen keinoin.

Siirtymän pullonkauloja avaavat hankkeet

Yllä lueteltujen teräshankkeiden lisäksi rahoitamme myös muita laajemmin yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevia ympäristöhankkeita. Niiden tarkoitus on avata yhteiskunnallisia pullonkauloja, jotka kytkeytyvät kestävään siirtymään.

Aalto-yliopisto
Myönnetty: 127 140 €
Ajanjakso: 2021–2023

Aalto-yliopiston hankkeessa kansainvälinen asiantuntijaryhmä kirjoittaa energia-alan insinööreille suunnatun monitieteisen oppikirjan. Teos yhdistää ympäristötieteellisen ymmärryksen energiainsinöörien osaamiseen, jotta alan koulutusohjelmissa voitaisiin huomioida uusien energiajärjestelmien ympäristövaikutukset tavanomaista laaja-alaisemmin. Samalla keskeinen osa hanketta on uudistaa opetusmenetelmiä ja luoda keskustelua paitsi yliopisto-opettajien ja opiskelijoiden myös tutkimuslaitosten ja insinöörejä palkkaavien yritystoimijoiden välille. Kirjan kustantaa arvostettu tiedekustantamo Springer Nature.

Acter
Myönnetty: 20 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Acter on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kehittää avoimen lähdekoodin sovellusta kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Palvelun avulla kansalaisaktivistit ja -järjestöt voivat organisoida toimintaansa tehokkaasti ja turvallisesti myös poliittisesti epävakailla maailman kolkilla. Säätiömme on yksi sovelluksen jatkokehitystyöhön osallistuvista rahoittajista.

Akordi Oy
Myönnetty: 151 576 € × 2
Ajanjakso: 2023–2025

Akordi on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, jolla on 10 vuoden kokemus ympäristökiistojen ratkaisusta Suomessa. Säätiömme tuella Akordi rakentaa laajan yhteistyöverkoston kanssa Suomeen vihreän siirtymän konfliktien hallinnan kapasiteettia ja konfliktien ennakoivaa hallintaa palvelevaa neutraalia foorumia. Kaksivuotisessa hankkeessa on mukana oikeudenmukaisen siirtymän ydinkysymysten parissa toimivia asiantuntijoita ja tahoja, joilla on suora näkymä siirtymän konfliktiriskeihin. Lue lisää vieraskynäkirjoituksesta.

Climate Move
Myönnetty: 20 000 € × 3
Ajanjakso: 2021–2024

Climate Move on pääosin nuorten, politiikasta kiinnostuneiden ja yliopistomaailmasta tulevien kansalaisliike, joka rohkaisee kestävään ja reiluun yhteiskuntaan yhdessä oppimalla ja tietoisesti toimimalla. Liikkeen kautta aktiivit pääsevät usein ensimmäistä kertaa vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja neuvottelemaan virkahenkilöiden ja poliitikkojen kanssa ilmastonmuutoksen ja ympäristövastuun kysymyksistä. Säätiömme joustava kampanjarahoitus tukee liikkeen ketterää kampanjatoimintaa.

CoastClim
Myönnetty: 300 000 €
Ajanjakso: 2022–2024

Yhteistutkimushanke CoastClim on monitieteinen rannikkoekosysteemi- ja ilmastotutkimuksen keskus, joka kytkee Tvärminnen eläintieteellisen aseman ja Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) sekä Tukholman yliopiston Itämerikeskuksen ja ilmastotutkimuksen Bolin-keskuksen. Toisin sanoen se tuo yhteen meriekologian, biogeokemian ja ilmakehätutkimuksen asiantuntijat Itämeren alueella. CoastClimin tarkoitus on tuottaa yhtenäistä tietoa siitä, millaisessa vuorovaikutuksessa Itämeren ja sen rannikkoympäristöjen prosessit sekä ilmakehä ovat ja mitä tämä merkitsee ilmastolle. Rahoitamme kahden post doc -tutkijan työtä hankkeessa, joka on jo tuottanut konkreettisia tuloksia erityisesti metaanin aliarvioinnista osana meriekosysteemien hiilipäästölaskelmia.

EEAC
Myönnetty: 10 000 €
Ajanjakso: Syksy 2022

The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network (EEAC) on eurooppalaisista riippumattomista asiantuntijapaneeleista koostuva verkosto, joka konsultoi kotimaidensa hallintoja kestävän kehityksen ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Verkoston 30-vuotisseminaari järjestettiin Helsingissä syksyllä 2022 yhteistyössä Kestävyyspaneelin, Suomen luontopaneelin ja Suomen ilmastopaneelin kanssa. Säätiömme oli yksi kokouksen rahoittajista.

Global Commons Alliance
Myönnetty: 500 000 € × 2
Ajanjakso: 2022–2024

Global Commons Alliance (GCA) on säätiömme ensimmäinen strategiakauden (2020–2025) mukaisen rahoituksen saanut kumppani, jonka kunnianhimoinen ympäristötyö tähtää systeemisesti skaalaamalla turvalliseen ja oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen niin ihmisille kuin koko planeetalle. Säätiömme on yksi rahoittajista, joihin lukeutuu kertaluokkaa suurempia ympäristörahoittajia muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Tarkemmin hankkeesta voit lukea blogistamme.

Hiilivapaa Suomi
Myönnetty: 65 500 €
Ajanjakso: 2022–2023

Hiilivapaa Suomi on ilmastokampanja, joka pyrkii kansalaisaktivismin keinoin sitouttamaan suomalaisia yrityksiä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle päästöpolulle. Tiina ja Antti Herlinin säätiö rahoittaa sen työtä journalistien ilmasto-osaamisen syventämiseksi, mitä varten Hiilivapaa Suomi on tähän mennessä järjestänyt kaksi maksutonta ilmastoaiheista toimittajakoulutusta. Lue lisää blogistamme.

Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty: 180 000 €
Ajanjakso: 2023–2025

Itä-Suomen yliopiston THORMS-hankkeessa tutkitaan tuulivoiman hyväksyttävyyden osatekijöitä, riskejä ja muutoksia Suomessa. Hanke tuottaa tutkittua tietoa tuulivoiman ja laajemmin uusiutuvan energian hyväksyttävyydestä tilanteessa, jossa uusiutuvan energian määrä on voimakkaassa kasvussa osana vihreää siirtymää. Hankkeen tulokset auttavat ymmärtämään hyväksyttävyyttä vihreän siirtymän edellytyksenä ja ennakoimaan hyväksyttävyyteen liittyviä haasteita, ristiriitoja ja konflikteja.

Nouhau Productions Oy ja Yleisradio Oy
Myönnetty: 80 000 €
Ajanjakso: 2021–2023

Nouhau Productions Oy tuotti Ylellä esitetyn dokumenttisarjan Ilmaston muuttajat, joka nostaa keskusteluun ilmastonmuutoksen torjunnan yhteiskuntaa läpileikkaavana haasteena. Viisiosainen sarja valottaa erityisesti päästöintensiivisimmiltä teollisuudenaloilta löytyviä ilmastoratkaisuja. Dokumentit julkaistiin keväällä 2023, ja ne ovat yhä katsottavissa Yle Areenassa.

Sininen pallo
Myönnetty: 33 334 €
Ajanjakso: Vuosittain alkaen 2022

Sininen pallo -palkinto on vuosittainen tunnustus, jonka voi saada uraauurtavasta ja skaalautuvasta teknologiasta tai tieteellisestä tutkimuksesta vastauksena ympäristökriisiin. Se myönnetään ratkaisuille, jotka olemassaolollaan muuttavat kansalaisten käyttäytymistä. Palkinnon suuruus on 100 000 euroa, ja säätiömme on yksi sen myöntäjistä yhdessä Maj ja Tor Nesslingin säätiön sekä Svenska litteratursällskapet i Finland SLS:n kanssa. Lue lisää palkinnosta täältä.

Tina Nyforsin väitöskirjatyö
Myönnetty: 26 000 € + 28 000 € × 2
Ajanjakso: 2022–2025

Tina Nyfors tutkii väitöskirjatyössään kohtuusnäkökulman potentiaalia päätöksenteossa ja sitä, miten kohtuus käsitteenä ymmärretään ruohonjuuritasolla Kohtuusliikkeen aktiivien keskuudessa. Niin ”alhaalta ylöspäin” kuin ”ylhäältä alas” suuntautuvien lähestymistapojen vuorovaikutus on hänen tutkimuksensa keskiössä.