Säännöt

Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr

§ 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr ja sen kotipaikka on Kirkkonummi.

§ 2 Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiö toteuttaa säätiötoiminnalle laissa asetettua periaatetta jakaa vuosittain pääoman tuotosta merkittävä osan säätiön tarkoituksen mukaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ottaen kuitenkin huomioon säätiön varojen turvaavuuteen ja säätiön pitkäjänteiseen toimintaan liittyvät periaatteet.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä myöntämällä apurahoja, palkintoja ja tukia sekä harjoittamalla muita tarkoituksensa mukaisia tukitoimenpiteitä.

Säätiö voi harjoittaa toimintaansa ja omistaa omaisuutta sekä Suomessa että ulkomailla.

§ 3 Säätiön pääoma

Säätiön peruspääoman muodostavat perustajan luovuttamat 300.000 kappaletta KONE Oyj:n B-sarjan osaketta sekä 300.000 euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain tarkoittamalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testamenttina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä lahjoittajien antamien määräysten mukaan. Tarkempien määräysten puuttuessa säätiön hallitus päättää saatujen varojen käytöstä. Säätiöllä voi olla myös erillisiä rahastoja, joiden käytöstä on voimassa mitä säätiön hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

§ 4 Varojen hallinta

Säätiön varat tulee sijoittaa turvallisesti ja varoja tulee hallita vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen niin, että pääomaa ei ainoastaan säilytetä vaan myös kartutetaan tarkoituksenmukaisilla sijoituksilla.

Säätiö voi hankkia ja omistaa myös kiinteää omaisuutta.

§ 5 Säätiön johto

Säätiötä johtaa hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta ja enintään yhdeksästä jäsenestä. Antti Herlin toimii elinaikanaan, tai siihen asti kunnes hän haluaa tehtävästä luopua, hallituksen puheenjohtajana. Tiina Herlin toimii vastaavasti hallituksen varapuheenjohtajana. Muiden hallituksen jäsenten, joiden toimikausi on alkanut ennen säätiölain 487/2015 voimaantuloa, toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes jäsen täyttää 76 vuotta. Säätiölain 487/2015 voimaantulon jälkeen valittavien hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Muutoin hallituksen jäsenen yläikäraja on 75 vuotta. Tiina ja Antti Herlinin perillisenä olevalla KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla valituksi yhdeksi säätiön hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee muuten keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. KONE Oyj:n yhtiökokouksissa säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen mahdollisesti valtuuttamansa henkilö.

Hallitus voi valita henkilökohtaiset varamiehet hallituksen varsinaisille jäsenille, jolloin hallitukseen kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi vastaava määrä (vähintään kolme ja enintään yhdeksän) henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet voivat olla läsnä ja omaavat puheoikeuden hallituksen kokouksissa, mutta omaavat äänioikeuden ainoastaan, mikäli hallitus ei ole täysilukuinen. Varajäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta.

Hallitus voi nimetä säätiölle asiamiehen ja vahvistaa hänen toimiohjeensa. Säätiön asiamies voi myös toimia yhtenä säätiön hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä.

§ 6 Toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi ja tilikausi on 1.7. – 30.6..

§ 7 Hallituksen vuosikokous

Hallituksen vuosikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa hallitus kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin.

§ 8 Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai hallitukseen kuulumattomia henkilöitä edustamaan säätiötä yksin, kaksi yhdessä tai yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

§ 9 Toimintavaliokunnat

Hallitus voi asettaa valiokuntia valmistelemaan säätiön toimintaa koskevia asioita. Hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä 1-5 muuta jäsentä.

Hallitus määrittelee asettamiensa valiokuntien tehtävät.

§ 10 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hänen ollessaan mahdollisesti estynyt kokoonkutsujana toimii varapuheenjohtaja sijaisenaan hallituksen iältään vanhin jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö on saapuvilla mukaan lukien puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteen mukaisesti. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus kutsutaan koolle, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

§ 11 Hallituksen toiminta

Hallitus määrittelee toiminnalleen työjärjestyksen.

Sen lisäksi mitä määrätään säätiölainsäädännössä ja mitä nämä säädökset edellyttävät, on hallituksen

1. laadittava toimintakertomus edellisestä toimintavuodesta;

2. vuosikokouksessa vahvistettava tilinpäätös ja päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus antaa aihetta;

3. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa vahvistettava seuraavan toimintavuoden talousarvio;

4. vuosikokouksessa tarvittaessa valittava kolmesta yhdeksään hallituksen jäsentä ja tarvittaessa heidän varamiehensä sekä tarvittaessa nimitettävä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka;

5. vahvistettava hallituksen sekä mahdollisten valiokuntien jäsenten palkkiot;

6. vahvistettava tilintarkastajan palkkio;

7. vuosikokouksessa valittava yksi tilintarkastaja, ja hänelle varatilintarkastaja, tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpito ja hallinto; tilintarkastajan, sekä varatilintarkastajan, tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja ;

8. vuosikokouksessa valittava mahdollisten valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen saakka;

9. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa päätettävä apurahojen, palkintojen tai muiden tukitoimenpiteiden jakamisesta;

10. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa päätettävä ohjeista ja neuvoista mahdollisten valiokuntien toiminnaksi;

11. vuosikokouksessa tai tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa arvioitava säätiön varojen sijoittamista;

12. luovutettava viranomaisille laissa edellytetyt selvitykset ja muut tiedot.

§ 12 Sääntöjen muuttaminen

Hallitus voi sen puheenjohtajan esityksestä päättää kokouksessaan sääntöjen muuttamisesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi muuttuneiden olosuhteiden tai muun tärkeän syyn vuoksi.

§ 13 Säätiön purkaminen

Säätiö voidaan purkaa säätiölain mukaisilla perusteilla. Päätös purusta tehdään siten, että sitä tulee kannattaa enemmistö hallituksen kaikista jäsenistä. Jos säätiö puretaan, käytetään varat säätiön tarkoituksen hyväksi hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

§ 14 Muuta

Muutoin sovelletaan säätiölain säännöksiä.