TAH-säätiön strategia kaudelle 2020–2025

Strategiakaudella 2020–2025 TAH-säätiö tavoittelee tulevaisuutta, jossa luonnon hyvinvointi ymmärretään kaiken elämän elinehdoksi. Kestävä tulevaisuus tarkoittaa rajojen tajua. Tarvitsemme yhteisen ymmärryksen kestävästä siirtymästä ja siitä, mitä tarkoittaa hyvä elämä planeetaarisissa rajoissa.

Taustaa

Vuonna 2014 perustetun säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Strategiakaudella 2020–2025 säätiö tarttuu aikamme akuuteimpaan kriisiin – ilmastonmuutokseen. Kuultuaan laaja-alaisesti useita arvovaltaisia asiantuntijoita säätiön hallitus päätyi keskittymään aiempaa tarkkarajaisemmin ilmastonmuutoksen hillintään – erityisesti päästöjen leikkaamiseen. 

Tutkijoiden mukaan suurin puute ei ole tiedon vähyys vaan tarvittavien tekojen puute, joita säätiö haluaa saada aikaan nopeasti ja tuntuvasti. Tarkoitus on myös synnyttää yhteistyötä muiden säätiöiden ja toimijoiden kanssa ja kohdistaa voimavarat hankkeisiin, jotka tähtäävät nopeisiin ja skaalautuviin päästöleikkauksiin. Mittavia päästövähennyksiä odotetaan syntyvän jo strategiakauden aikana.

1. Tavoite strategiakaudelle

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on saatava aikaan mittava ja nopea suunnanmuutos, tai maapallon lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on myöhäistä. Useamman lämpöasteen noususta seuraa globaali katastrofi, joka uhkaa kaikkea sitä, mitä vaalimaan säätiö on perustettu.

Ryhtymällä viipymättä järeisiin tekoihin ilmaston lämpeneminen on mahdollista pysäyttää. Olemassa olevat opit ja tiedot on kytkettävä niihin toimijoihin, jotka saavat aikaan riittävän suuret ja nopeat päätökset sekä toimet. 

2020-luku on ratkaiseva vuosikymmen päätösten ja nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden tekemiseen. Etenkin fossiilisten energialähteiden päästöjen merkittävässä vähentämisessä tarvitaan mittavia toimia jo 2020-luvun alkupuolella.

Siksi TAH-säätiö suuntaa tukensa ja resurssinsa strategiakaudella 2020–2025 päästöjen nopeaan leikkaamiseen tähtäävään toimintaan.

Päästöjen vähentäminen vaikuttaa suoraan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Säätiön resurssit ovat rajalliset, ja niiden keskittäminen tälle osa-alueelle on perusteltua myös tilanteen kiireellisyyden vuoksi.

Strategiakaudella 20202025 säätiö pyrkii tunnistamaan ja tukemaan hankkeita, jotka luovat systeemitason kokonaisvaltaisia muutoksia ja jotka liittyvät energiantuotannon, elinkeinoalojen, kuten teollisuuden ja kaupan, päästöleikkauksiin tai kestävien raaka-aineiden innovaatioihin, hiilineutraaliuteen ja niihin liittyvän teknologian tukemiseen tai vaikuttavan sääntelyn laatimiseen.

Tuettavien hankkeiden edellytyksenä ovat paitsi nopeasti todennettavissa olevat päästöleikkaukset myös tekojen skaalautuvuus, eli kyky laajentua pienestä mittakaavasta suureen. Tavoitteena on myös luoda innostavia ja vaikuttavia esimerkkejä, joita muut voivat ottaa käyttöönsä ja kehittää eteenpäin.

Tuettavien hankkeiden tärkein valintakriteeri on arvio siitä, kuinka tehokkaasti ne luovat edellytyksiä päästöjen nopealle alasajolle tai merkittävälle vähentämiselle. Kaikki tuettavat hankkeet arvioidaan tämän kriteerin perusteella.

Näiden ohella säätiö voi tukea hyväksi katsomiaan hankkeita, jotka liittyvät teemaan ja jotka täyttävät säätiön asettamat vaikuttavuuden ja skaalautuvuuden kriteerit. Säätiö asettaa tavoitteekseen myös vaikuttaa keskusteluun ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kiireellisyydestä. Keinot määritellään tapauskohtaisesti.

2. Strategiakauden toimintaperiaatteet

Säätiön toimintaa ohjaa säätiökirjan ja strategisten linjausten rinnalla myös viisi toimintaperiaatetta, jotka tukevat tavoitteen toteuttamista.

2.1. Yhteistyön periaate. Tavoitteet saavutetaan parhaiten verkostomaisessa yhteistyössä. Onnistuminen edellyttää jatkuvaa mahdollisten yhteistyötahojen kartoittamista ja arviointia.

2.2. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaate. Säätiö uskoo, että sen työllä on yhteiskunnallista merkitystä, ja sen vuoksi se haluaa toimia korostetun avoimesti ja läpinäkyvästi eli kertoa aktiivisesti toiminnastaan ja sen tuloksista.

2.3. Säätiötyön kehittämisen periaate. Säätiö arvioi ja kartoittaa jatkuvasti parhaita toimintatapoja ja toimii aktiivisena keskustelijana säätiöiden yhteiskunnallisen merkityksen kehittämisessä.

2.4. Keskustelevuuden ja herättelyn periaate. Toteutettavista hankkeista tai toiminnan muodoista riippumatta säätiö tekee voitavansa, jotta ilmastonmuutoksen pysäyttämistä koskeva julkinen keskustelu kehittyy ja keskittyy olennaiseen, tuo esiin relevanttia tutkimusta ja tarvittavia päätöksiä sekä pyrkii luomaan siltoja tulevaisuuteen vähentämällä vastakkainasettelua.

2.5. Merkityksellisten kohtaamisten periaate. Tärkeä osa säätiön vaikuttamistyötä on pienimuotoisten, laadukkaiden ymmärrystä ja tietoa syventävien kohtaamisten järjestäminen päättäjien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä.

3. Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset vuosille 2020–2025

3.1.  Säätiön toiminta keskittyy seuraavina vuosina tukemaan rajatun teeman sisällä hankkeita, joiden mittakaava on kansallisella tai kansainvälisellä tasolla merkittävä tai joiden vaikutus voi lyhyessä ajassa skaalautua. Säätiö suosii hankkeita, joiden vaikutuksia voidaan mitata 2020-luvun kuluessa.

3.2. Säätiö tukee tai tuottaa hankkeita, jotka tuovat tietoa päättäjien ratkaisujen tueksi ja joissa tähdätään tutkitun tiedon synteesiin ja käyttökelpoisuuden kehittämiseen. Säätiö pyrkii myös luomaan yhteisymmärrykseen tähtäävää dialogia tutkijoiden, yritysten ja politiikan päättäjien välille. Säätiö tukee myös hankkeita, jotka popularisoivat ilmastokysymyksen ratkaisemiseen liittyvää tutkimustietoa.

3.3. Säätiö tukee tai tuottaa hankkeita, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen torjunnasta. Hankkeiden odotetaan vaikuttavan julkisen keskustelun suuntaan siitä, mikä on sekä mahdollista että tarpeellista päästöleikkausten toteutumisessa 2020-luvulla. Julkisen keskustelun herättäminen voi tapahtua sekä säätiön että hallituksen jäsenten toimesta, yhteistyössä tai oma-aloitteisesti. Tavoitteena on rohkaista ja sitouttaa yhteiskunnallisia toimijoita vaikeisiinkin päätöksiin konkreettisista päästövähennyksistä.

3.4. Säätiö hakee vaikuttavuutta kansainvälisestä yhteistyöstä mahdollisuuksien mukaan. Ilmastokriisi on globaali ongelma, ja sen systeemisiä ratkaisuja on tärkeätä tukea kansainvälisellä tasolla. Strategiakaudella säätiö verkostoituu aktiivisesti ja punnitsee mahdollisuuksia maan rajat ylittäviin hankkeisiin ja yhteistyön onnistumiseen tapauskohtaisesti.

3.5. Säätiön toimintaresurssit mukailevat toteutettavia hankkeita. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi säätiössä työskentelevää henkilöstöä voidaan kasvattaa hallituksen päätöksellä.

4. Toimintaa ohjaavat arviointikeinot

Tässä strategiassa tehtyjä valintoja ja linjauksia arvioidaan ja tarkennetaan koko strategiakauden ajan. Jatkuvan arvioinnin perusteella kasvatetaan ymmärrystä toimintaympäristön muutoksesta ja tehdään tarkennuksia, joiden avulla strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaammin. Toimintaperiaatteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Strategian jatkuva syventäminen ja kehittäminen tämän kehyksen sisällä on edellytys vaikuttavalle toiminnalle nopeasti muuttuvassa maailmassa.

4.1. Strategiakauden tuettavien ja tuotettavien hankkeiden tärkein valintakriteeri on niiden odotettu vaikutus päästöleikkausten toteutumiseen ja mitattavaan vaikutukseen 2020-luvun aikana.

4.2. Päästöjen leikkauksiin liittyvän teeman rajausta tarkastellaan ja tarvittaessa tarkennetaan säätiön hallituksessa vuosittain.

4.3. Mittarit hankkeiden vaikuttavuudelle määritellään erikseen kunkin hankkeen kohdalla. Mittareihin tulee sisältyä strategian linjauksissa mainittuja ohjaavia elementtejä, kuten systeeminen skaalautuvuus, tiedon popularisointi, kansainvälisyys, päättäjiin ja päästöjä koskeviin päätöksiin vaikuttaminen sekä julkisen keskustelun fokusointi päästöleikkausten kiireellisyyteen, välttämättömyyteen ja toteuttamisen mahdollisuuksiin. Vaikuttavuutta arvioidaan kullekin hankkeelle räätälöidyillä mittareilla hankkeen kuluessa ja sen päätyttyä.

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja. Tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löydät Ota yhteyttä -sivulta.

Lue lisää strategiasta tästä uutisesta.

Sivua päivitetty 31.8.2021.