Metsä- ja meriekosysteemit

Metsä- ja meriekosysteemien kyky sitoa hiiltä on erittäin merkittävä. Tavoitteenamme on etsiä tehokkaita tapoja suojella alueita, mikä tuottaa kansainvälistä merkitystä ilmastolle ja monimuotoisuuden varjelemiselle ja nostaa paikallisyhteisöt merkittävään rooliin. 

Planeettamme metsä- ja meriekosysteemeihin sitoutuu todella merkittäviä määriä hiilidioksidia, mutta ihmisen niihin kohdistaman käyttöpaineen takia alueita tuhoutuu rajulla tahdilla. Hiiltä vapautuu ilmakehään muun muassa laidunnuksen ja viljelyn, puunkorjuun, metsäpalojen, rannikkoalueiden, rakentamisen ja teollisen kalastuksen kautta. 

Päästövähennysten näkökulmasta metsä- ja meriekosysteemien suojeleminen on erityisen tärkeää, ja niillä on myös suuri rooli lajikadon estämisessä. Tällä hetkellä suojelua edistävät vapaaehtoiset hiilimarkkinat, joilla myydään alueiden suojelusta seuraavaa hiilen sitomista. Markkinoihin liittyy kuitenkin huomattavia haasteita, kuten epävarmuudet hankkeiden lisäisyydessä, eli sen arvioimisessa, kuinka paljon hankkeiden toteutumattomuus olisi lisännyt päästöjä. Hiilensidonnan kustannusten halpuus suhteessa päästöjen vähennykseen voi heikentää yritysten strategioita vähentää varsinaisia päästöjään. Haasteena on myös sitoutuneen hiilen pysyvyys, kun hiilen tulisi olla varastoituneena jopa satoja vuosia. Lisäksi on syytä kysyä, pitäisikö vapaaehtoisten markkinoiden sijaan tai rinnalle luoda valtioiden valvomia, suojelua rahoittavia järjestelmiä. Nykyisellään vapaaehtoiset mekanismit eivät ohjaa rahaa sellaisten tärkeiden alueiden suojeluun, joita kohtaan ei voida osoittaa suoraa uhkaa.

Edistääkseen hiilen sidontaa ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, säätiö tukee skaalautuvia metsien ja merten suojeluhankkeita. Tuettavat toimet voivat olla konkreettista suojelua edistäviä hankkeita, edellytyksiä sekä mekanismeja kehittäviä ja edistäviä hankkeita sekä suojelualueiden käyttöpaineita vähentäviä hankkeita. Lisäksi toimijoita rahoitetaan niin, että hankkeet voivat tukea toisiaan. Hankkeiden toteutuksen pitää antaa perinteisille paikallisyhteisöille mahdollisuus suojelualueen resurssien käyttöön tavalla, joka ei vaaranna ekosysteemiä.

Säätiön yleisiä, alustavia tavoitteita kohdealueella ovat:

  1. Edistää konkreettisia paikallisyhteisöjen tukemia suojeluhankkeita, joilla on vahva yhteys paikallisen ja kansainvälisen tason välillä.
  2. Luoda ja edistää kansainvälistä keskustelua alueellisista tai kansainvälisistä mekanismeista, joilla tukea ja ylläpitää ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja paikallisyhteisöt huomioivaa suojelua.
  3. Edistää hankkeita, jotka mahdollistavat uudenlaisia tapoja käyttää ekosysteemejä suojelualueiden ulkopuolella, ja jotka tukevat suojelualueiden perustamista, valvontaa ja ylläpitoa.