TAH-säätiö mukana uudessa ilmastoratkaisuja vauhdittavassa laajassa konsortiossa

Tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto on saanut 20 miljoonan euron EU-rahoituksen ilmastoratkaisujen vauhdittamista varten. TAH-säätiön rooli kokonaisuudessa on pilotoida rahoitusmallia, joka tähtää ilmastoinnovaatioiden ripeämpään skaalaamiseen.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen tehtävä on tukea Suomea EU:n ilmastovelvoitteiden saavuttamisessa erityisesti taakanjakosektorilla. Hankkeen painopiste on erityisen vaikeiksi tunnistetuissa päästövähennystoimissa, kuten maatalouden, raskaan liikenteen ja teollisuuden prosesseissa.

Hankkeessa luodaan ratkaisuja useille eri osa-alueille. Esimerkiksi kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja, edistetään raskaan liikenteen kuljetusten ja työkoneiden energiatehokkuutta sekä puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa, ja vauhditetaan pienen ja keskisuuren teollisuuden tuotantoprosessien sähköistämistä.

Lisäksi hankkeessa tuetaan päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista Suomessa laatimalla ehdotuksia ja työkaluja politiikkatoimien ja ilmastorahoituksen tehostamiseksi. 

Konkreettisesti hankkeessa toteutetaan useita erilaisia pilotteja ja investointeja, joiden tulisi merkittävästi skaalautua Suomessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Naantaliin rakennetaan raskaalle kalustolle sähkön ja biometaanin jakeluasema palveluineen. Etelä- ja Keski-Suomessa testataan sähkö- ja biokaasukuljetuksia metsä- ja elintarviketeollisuudessa, ja Lapissa kokeillaan sähköistä puutavara-autoa metsäteollisuuden kuljetuksissa arktisissa olosuhteissa. Kajaanissa ja Kangasalalla sähköistetään keskisuuren teollisuuden prosesseja. Kaakkois-Suomessa laajennetaan kosteikkoviljelyä maatalousyrittäjien ja maanomistajien kanssa, sekä testataan kosteikkokasveista tuotettua kasvualustaa. 

”Nykytoimet eivät ole riittäviä, jotta Suomi voisi saavuttaa Pariisin ilmastosopimukseen pohjautuvat EU-ilmastositoumuksensa vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen on vauhditettava ilmastotoimia. Suomi voi menestyä puhtaassa siirtymässä toimimalla aktiivisesti uusien teknologioiden ja markkinoiden kehityksessä. Investoinnit fossiilisista polttoaineista irtaantumiseksi parantavat Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä”, toteaa ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen ympäristökeskuksesta. 

Ilmastotoimia vauhditetaan yhdessä julkishallinnon, tutkimuslaitosten, yritysten ja säätiöiden kanssa

ACE-hanke toteutetaan vuosina 2024–2030. Suomen ympäristökeskus koordinoi hanketta, jonka lisäksi EU-rahoitusta saavat Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy,  Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi.

TAH-säätiön rooli hankkeessa on kehittää ja pilotoida Suomen rahoituskentälle ilmastoratkaisujen rahoitusmallia, jolla yhä useampi ilmastoinnovaatio pääsee skaalautumaan ja löytää vaiheeseensa sopivat rahoituskanavat. Lupaavatkin innovaatiot joutuvat usein kamppailemaan alkuvaiheen rahoituksen pullonkauloissa, joiden purkamiseen hankkeen yhdessä tehtäväkokonaisuudessa tähdätään.

Uskomme, että päästövähennyksiä ja suomalaisen hiilikädenjäljen kasvattamista globaalisti voidaan vauhdittaa rahoittajien yhteistyöllä ja tuomalla mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.

TAH-säätiö osallistuu myös ilmastoinnovaatioiden rahoittamiseen tähtäävien politiikkakeinojen kehittämiseen.

”Ripeät ja merkittävät päästövähennykset ovat paitsi hankkeen tavoitteiden myös säätiön strategian ytimessä. Olemme mukana edistämässä suomalaista ilmastoinnovaatioiden rahoitusekosysteemiä. Uskomme, että Suomella on edelleen iso  potentiaali vähentää päästöjään ja samalla kasvattaa hiilikädenjälkeään globaalisti innovaatioiden ansiosta. Tätä kehitystä voidaan vauhdittaa rahoittajien yhteistyöllä ja tuomalla mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita mahdollistamaan yhä useamman hankkeen skaalautuminen”, kertoo TAH-säätiön ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeella vahvistetaan Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle tai sidosryhmälistalle, ilmoittaudu tästä linkistä. Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin. Sidosryhmälistalle ilmoittautumalla voit ilmoittaa kiinnostuksesi edustaa organisaatiotasi hankkeen yhteistyöverkostoissa. 

Huom. Jos olet erityisesti kiinnostunut ilmastoinnovaatioiden rahoitusta koskevasta työpaketista, voit olla yhteydessä TAH-säätiön ympäristöasiantuntija Minna Varekseen (yhteystiedot alla).

Lisätiedot: