Tiina och Antti Herlins stiftelse siktar på effektiva utsläppsminskningar

Familjestiftelse beslutade ändra kurs och söker nu lämpliga partner

Pressmeddelande, 21.9.2021

I dag har Tiina och Antti Herlins stiftelse publicerat sitt nya miljöprogram, som siktar på snabba, omfattande och skalbara utsläppsminskningar. Programmet baserar sig på strategin för offentliga samråd (2020–2025). I enlighet med strategin vill stiftelsen även delta i samhällsdebatten. 

Stiftelsen har beslutat frångå sin tidigare verksamhetsmodell med bidragsansökningar. I stället söker stiftelsen aktivt finska och internationella partnerskap och lösningar som bäst främjar förändringsstigarna mot en hållbar, kolnegativ framtid.

– Klimatkrisen är ett akut och verkligt hot, men då vi har tillräckligt med information om den

 vore den lättare att tackla än coronakrisen. Nu behöver vi målmedvetna beslut och handlingar från alla sektorer samt mod att blicka längre in i framtiden, säger Tiina och Antti Herlins stiftelses grundare och styrelseordförande Antti Herlin.

– Även i Finland är stiftelser viktiga finansiärer av det gemensamma bästa och i allt högre grad också aktiva samhällspåverkare. Eftersom stiftelser har en flexibel och snabb verksamhetsmodell kan vi vara både oberoende och katalytiska. Efter att ha förtydligat vår vision ser vi nu inspirerande möjligheter att ge vingar åt bevisat effektiva klimataktörer. Samtidigt vill vi vara en sammankallande, sakkunnig och stödjande kraft, säger stiftelsens utvecklingsdirektör Anna Herlin.

Det nya miljöprogrammet implementerar stiftelsens strategi i en anda av systemiskt förändringstänkande. Dess grundläggande kartläggning på basis av expertintervjuer har fem sektorspecifika målområden:

Kolneutralt stål

I norra Europa strävar stiftelsen efter att påskynda förutsättningarna för kommersialiseringen av stålproduktion med låga utsläpp. Syftet är också att påskynda sektorns utsläppsminskningar internationellt. 

Ren värmeproduktion

Stiftelsen söker lösningar för ersättande, icke förbränningsbaserade värmekällor, minskning av värmebehovet samt stöd av politiska instrument och kampanjer som stödjer övergången särskilt i Öst- och Centraleuropa samt i Nordasiens länder. 

Skogs- och marina ekosystem

Stiftelsen stödjer skyddet av skogs- och marina ekosystem på ett sätt som ökar deras kolbindningsförmåga och bevarar deras naturvärden. Vi vill även utveckla internationella mekanismer för att allokera resurser för skyddet.

Livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion

Inom produktion och konsumtion av livsmedel finns det möjligheter till stora och snabba utsläppsminskningar. Stiftelsen vill främja miljövänliga alternativ på bred front. Speciellt vill vi internationalisera effekterna av befintliga och nya projekt.

Koldioxidavskiljning i atmosfären (Direct Air Capture, DAC)

Efter de globala utsläppsminskningarna kan koldioxidavskiljning i atmosfären vara av stor potential för bekämpningen av klimatförändringen, men utvecklingsarbetet tar tid. Därtill är metoderna för närvarande ännu mycket småskaliga och kostnaderna höga. Stiftelsen vill även kritiskt granska metodernas roll i den ekologiska återuppbyggnaden.

Vi vill att de finansierade projekten kompletterar lösningar på klimatkrisen inom varje målområde. Dessutom vill vi att deras resultat stöder varandra samt aktörer och projekt inom ekosystemet för den globala gröna övergången.

– Med miljöprogrammet vill vi skapa förutsättningar för förändringar på systemnivå i Finland och internationellt, preciserar stiftelsens direktör för miljöprojekt Harri Lammi.

– Därför stödjer stiftelsen projekt som till exempel skapar lösningsorienterade diskussioner och förslag för beslutsfattande, styrning och andra strukturella lösningar gällande utsläppsminskningar. Stiftelsen vill också stödja de betydande mänskliga resurser som behövs för övergången, även internationellt.  Vi söker aktivt projekt och samarbetspartner och tar gärna emot förfrågningar av parter som vill delta i att skapa lösningar för klimatåtgärdernas flaskhalsar.

De viktigaste kriterierna för valet av målområden är den uppskattade snabbheten av resultaten, deras omfattning, deras systemiska inverkan på samhället och industrin samt deras effekter på naturens mångfald. Stiftelsens nätverk och uppnåendet av mervärde i förhållande till befintliga projekt och aktörer har också väglett utarbetandet av programmet. Dessutom tar projekten hänsyn till effekterna på naturens mångfald och till att stöda en konstruktiv klimatdebatt. Samma kriterier kommer att styra valet av framtida projektsamarbeten.

Läs mer om miljöprogrammet och urvalsprocessen för målområden: https//tahsaatio.fi/ymparistoohjelma (på finska)

Mer information:

Harri Lammi
Direktör för miljöprojekt

Johanna Laurila
Kommunikationsdirektör