Teemahaun 2018 apurahansaajat

Tammikuussa 2018 avaamassaan teemahaussa “Ilmasto, muutos” Tiina ja Antti Herlinin säätiö jatkoi edellisen apurahahakunsa teemaa. Haussa pyrittiin etsimään tapoja tuoda tutkittua tietoa julkisen keskustelun ja päätöksenteon taustaksi ja löytämään uusia ratkaisuja ilmaston hälyttävimpiin muutoksiin ja luoda yhä moninaisempia keinoja niiden ehkäisemiseksi niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla tulevaisuudessa. Haussa vastaanotettiin 481 hakemusta.

Säätiön hallitus on päättänyt myöntää 48 hakijalle yhteensä 768.974 euroa. Apurahoista noin 57% jaettiin tieteelle ja 43% muille hankkeille. Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita hakuohjeessa sekä teemahakua avaavassa tekstissään.

Päätöksillä tuettiin monipuolisesti eri alojen tutkimusta, jolla pyritään ehkäisemään käynnissä olevaa ilmastonmuutosta, löytämään keinoja sopeutua siihen tai selvittämään ilmaston lämpenemiseen johtavia tekijöitä. Muiden kuin tieteellisten hakemusten myöntöpäätöksissä korostuu hallituksen tavoite tutkitun tiedon saamiseksi yleiskielellä kansalaisten tietoon sekä julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Ympäristötietoisuutta lisäävät ja yksilöiden luontosuhdetta syventävät osaltaan myös erilaiset taiteelliset ja yhteiskunnalliset projektit.

Kaikille hakijoille on ilmoitettu päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajat aakkosjärjestyksessä alla:

 

Cantell, Hannele & työryhmä / 7 500 €

Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallin visualisointi (ns. polkupyörämalli) ja ilmastokasvatustutkimuksen popularisointi

 

Foster, Raisa & työryhmä / 28 000 €

Ekososiaalinen kasvatus -kirjan kirjoittamiseen

 

Grenman, Henrik & työryhmä / 24 000 €

Fossiilisesta vedystä paikallisesti tuotetun biovedyn käyttöön Suomen (bio)teollisuudessa – Poikkitieteellinen tutkimus, joka voi ratkaisevasti vähentää tuotteiden ilmastovaikutuksia ja muuttaa tuotevalikoimaa kestävämmäksi

 

Haapkylä, Jessica / 4 800 €

“Arctic Floating University -2018 – Terrae Novae” – tutkimusmatka Novaja Zemljalle

 

Halkka, Antti / 6 000 €

Väitöskirjan loppuunsaattaminen.

 

Hautala, Joona / 24 000 €

Supertulivuoren purkauksen vaikutukset ilmakehän voimakkaisiin myrskyihin.

 

Hinkkanen, Elina / 24 000 €

Helsingin yliopiston biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän ja WWF:n yhteinen lukion kestävyyskasvatuksen kehittämishanke opiskelijat opettajina

 

Hurri, Karoliina / 24 000 €

Kiinan geopoliittinen identiteetti ja ilmastonmuutoksen diskurssi globaalissa ilmastohallinnassa

 

Järvinen, Elina & työryhmä / 8 000 €

Suuri tarina muutoksesta – laaja narratiivinen artikkeli ja podcast ekologisesta kriisistä.

 

Kangasaho, Vilma / 3 424 €

Evaluating the contribution of anthropogenic and biogenic emissions to global CH4 balances by d13C-CH4 atmospheric inverse modelling

 

Karjalainen, Linda / 24 000 €

Urban Transportation Policy in Helsinki, Stockholm and Oslo – Towards Progressive Practices, Change and Sustainability

 

Kekkonen, Juuso & työryhmä / 20 000 €

Ilmastonmuutosta ja tieteellistä maailmankuvaa käsittelevä tiedeshow

 

Kemppinen, Julia / 5 000 €

Maaperän kosteuden vaihtelu ja ekosysteemivaikutukset

 

Kettunen, Juho / 24 000 €

Soiden ja ilmaston vuorovaikusta kuvaavien mallien epävarmuuden arvioiminen kehittyneillä tilastollisilla menetelmillä.

 

Kivimäki, Ella / 24 000 €

Roudan ja lumipeitteen sekä koko ilmapylväässä havaitun metaanin vuodenaikaisvahteluiden välinen korrelaatio Arktisella alueella satelliittien avulla havaittuna

 

Kontas, Kaisa / 29 000 €

Kasviplanktonkukintojen tulevaisuus – Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Itämeren kasviplanktonyhteisöön? – Tutkimus uuden robotiikkaan ja hahmontunnistukseen perustuvan teknologian avulla

 

Kuittinen, Jonna & työryhmä / 22 270 €

Kiertävän yläkouluikäisille suunnatun ilmastonmuutosta ja arjen kulutustottumuksia käsittelevän teatteriesityksen ja siihen liittyvän työpajan toteuttaminen Pohjois-Karjalan alueelle.

 

Laine, Marja / 12 000 €

Kulttuurisesti kestävää kasvatusta koskevan väitöskirjatyön loppuunsaattaminen

 

Laine Riitta-Leea (Vespa) & työryhmä / 4 250 €

Nykytanssiteos Arboretum, Plant Series II valmistamiseen ja työpajoihin

 

Laininen, Henna / 24 000 €

Ilmastonmuutos minussa -hanke: taiteellinen tutkimus ilmastonmuutoksen kehollisesta kokemisesta ja ympäristöahdistuksen käsittelystä luovan kirjoittamisen menetelmin. Tutkimuksen pohjalta syntyy äänitaidetta sekä luovan kirjoittamisen verkko-opetusmateriaali, työpajoja ja koulutuksia.

 

Leinonen, Ville / 3 000 €

Ilmakehän mittausaineistojen tilastollinen analyysi – Erityisesti polttoprosessien päästöjen ilmasto- ja terveysvaikutusten mallintaminen

 

Li, Zijun / 3 000 €

Factors Controlling the Evaporation of Organic Aerosol (OA) Particles

 

Liski, Matti & työryhmä / 9 000 €

Uusiutuva energia, sähkömarkkina ja ilmastotavoitteet

 

Lucy Loves Drama Oy / 15 000 €

Dokumenttielokuvan “The Fuel Game” kehittely, tuotanto ja vaikuttavuuskampanja.

 

Makkonen, Risto & työryhmä / 15 000 €

Innovatiivinen alusta tiedekommunikaatioon: tiedettä ihmisten ilmastokysymyksistä

 

Muotka, Anna-Leena / 5 000 €

Luokanopettajan ilmasto-oppaan viestintä sekä hankkeen työpajojen järjestämis- ja matkakulut.

 

Oksanen, Markku & työryhmä / 3 000 €

Filosofia ja ilmastonmuutos -kollokvion järjestäminen ja -kirjan toimittaminen

 

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry / 3 100 €

Eläimen Kuva -näytöksen järjestäminen avajaisnäytöksenä Vuoden 2018 Oulun Musiikkivideofestivaaleilla

 

Pavón, Diego / 28 000 €

Population viability of waterbirds in Europe and North Africa under different scenarios of future climate and environmental change

 

Pihlajaniemi, Mari / 24 000 €

Tietokirja: Mitä linnustotutkimus kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista ekosysteemeihin? Kirja perustuu sekä jo julkaistuun tutkimustietoon että vuonna 2018 tehtäviin tulevaisuusmallinnuksiin.

 

Plan International Suomi / 22 700 €

Jokanuoren luonto-projekti, jolla vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä arvostavaa luontosuhdetta, kotoutumista ja osallisuutta, sekä rohkaistaan heitä hyödyntämään lähiluontoa liikunta- ja virkistysympäristönä.

 

Puustinen, Sari / 30 000 €

Kestävän kehityksen ja ilmastonäkökulman integroiminen kaupunkien strategiseen suunnitteluun ja toimintaan

 

Rönkä, Reetta & työryhmä / 20 000 €

Hyvän sään aikana -verkkomedia, johon tuotetaan ilmastonmuutosta käsittelevää journalistista sisältöä. Lisäksi apurahalla jatketaan ilmastojournalismia kuratoivan Hyvän sään aikana -somekanavien ylläpitoa vuoden ajan.

 

Salovaara, Janne / 24 000 €

Universities educating sustainability change-makers (Kestävyystieteen koulutus, ammattilaisuus ja muutosvaikutus)

 

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry / 2 000 €

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestäminen vuonna 2018

 

Sihvo, Jussi / 24 000 €

Reaali-aikamittauksiin soveltuvan nopean mittaustekniikan käyttö akun sisäisen impedanssin mittauksiin kaupallisissa litium-ioni akkuvarastoissa

 

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr / 12 000 €

Ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet: muuttoliikkeiden taustasyiden monitieteinen tutkimus

 

Sipari, Pinja / 5 700 €

Lapset ja nuoret merkityksellisinä ilmastotoimijoina: malleja lasten ja nuorten merkitykselliseen ilmastotoimintaan

 

Solanki, Twinkle / 24 000 €

Improving estimates of carbon assimilation and light use by forests by scaling processes from the leaf to canopy levels

 

Sorvali, Jaana / 8 558 €

Maatalouden ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys ja suomalaisen maatalouden tulevaisuus

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry / 13 000 €

Ulkona oppimisen suurtapahtuman järjestäminen & kehittäminen säännölliseksi yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi kohtaamispaikaksi, jossa kasvattajat, tutkijat & päättäjät etsivät keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan & muutoksentekijyyden vahvistamiseen

 

Teatteriosuuskunta ILMI Ö. / 21 400 €

Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus-ympäristötaidehanke Helsingin koillisen alueen päivähoidon lapsille ja aikuisille

 

Thitz, Paula / 1 500 €

Matka-apuraha: Tutkimusvierailu tanniinien rakennemäärityksiä varten professori Ann Hagermanin laboratorioon Yhdysvalloihin (Department of Chemistry and Biochemistry, Miami University, Ohio).

 

Tommila, Esa & työryhmä / 16 000 €

Tutkimus uusiutuvien energiamuotojen yhdistelmien ilmastotehokkuutta kohentavan työmetodin ja kriteeriehdotusten kehittämiseksi nettoenergia- ja nettohiilitarkastelujen avulla

 

Turkia, Tytti / 772 €

Matka kansainväliseen oravatutkijoiden konferenssiin kertomaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta oravien vähenemiseen

 

Tynkkynen, Nina & työryhmä / 39 000 €

Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri

 

Uusitalo, Ruut / 24 000 €

Modeling the emergence of vector-borne pathogens transmitted by tick and mosquito species in Finland.

 

Vihma, Antto & työryhmä / 30 000 €

Työpajasarjan järjestämiseen globaalista ympäristönmuutoksesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksenä

 

PÄIVITETTY 15.5.2018.