Seuraava Ilmasto, muutos -teemahaku avataan tammikuussa 2018

Tiina ja Antti Herlinin säätiö jatkaa moninaisten ympäristöongelmien ratkaisujen rahoittamista. Säätiön vuonna 2015 järjestämä Ilmasto, muutos -teemahaku rahoitti yhteensä 29 hanketta sekä tieteen että taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla, reilulla 368 000 eurolla. Seuraava avoin haku etsii lisää ratkaisuja samoihin, yhä kasvaviin haasteisiin ympäristöongelmien ja julkisen keskustelun parissa.

Planeettamme on muutosten kourissa. Ilmaston lämpeneminen mullistaa ympäristöämme niin paikallisesti kuin globaalistikin. Samaan aikaan julkisen keskustelun ilmapiiri muuttuu yhä jyrkemmäksi ja tutkittu tieto syrjäytetään yhä helpommin mielikuvilla ja tarinoilla.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö järjesti ensimmäisen teemahaun otsikolla ”Ilmasto, muutos” vuonna 2015. Tuolloin rahoitetut hankkeet pureutuivat näihin erilaisiin ympäristöhaasteisiin muun muassa tutkimalla ilmastonmuutoksen ehkäisyn uusia ratkaisuja, kehittämällä uusia verkostoja ja työkaluja ympäristökasvatuksen tueksi, kampanjoimalla vihapuhetta vastaan, välittämällä tutkittua tietoa ilmastoystävällisemmistä elintavoista sekä tarkistamalla yhteiskunnallisessa keskustelussa esitettyjä faktoja.

Tulevassa teemahaussaan Tiina ja Antti Herlinin säätiö jatkaa samojen haasteiden ratkaisujen rahoittamista. Haluamme tuoda yhä enemmän tutkittua tietoa julkisen keskustelun ja päätöksenteon taustaksi, haluamme löytää yhä uusia ratkaisuja ilmaston hälyttävimpiin muutoksiin ja luoda yhä moninaisempia keinoja niiden ehkäisemiseksi niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla tulevaisuudessa. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi aktiiviset kansalaiset ja avoin, perusteltu dialogi ovat voimia, joiden avulla pystymme löytämään ratkaisuja sekä ilmastonmuutoksen globaaliin ongelmaan että muihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Avaamme siis tammikuussa 2018 uuden Ilmasto, muutos -teemahaun. Teemaa tulkitaan laajasti ja haussa rahoitettavat työt ja hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

Kestävyys. Tiedeyhteisön suuri enemmistö on jo pitkään ollut yksimielinen siitä, että ilmaston lämpeneminen on suurelta osin ihmisen aiheuttamaa. Tästä huolimatta poliittiset ja taloudelliset toimenpiteet ovat olleet hitaita ja riittämättömiä. Tahdomme tukea sellaisia hankkeita ja töitä, jotka edesauttavat ilmastonmuutosta torjuvien ja hidastavien ratkaisujen viemistä päätöksentekoon, keskusteluun ja käytäntöön. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös muut ekosysteemien uhkia ja kestäviä elintapoja käsittelevät aiheet ovat teemahakuun tervetulleita.

Dialogisuus. Yhteiskunta tarvitsee lisää avointa ja ratkaisukeskeistä julkista dialogia. Keskusteluun kuuluu omien mielipiteiden perustelu, eriävien mielipiteiden analyyttinen tarkastelu ja pyrkimys ymmärtää toisen sanomaa ja näkökulmaa. Keskustelukulttuuria voi kehittää esimerkiksi levittämällä tutkittua tietoa entistä laajemmin ja tarjoamalla sitä aktiivisesti käyttöön.

Kansalaistaidot. Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa ympäröivän yhteisön asioihin luo hyvinvointia. Teemahaussa rahoitusta halutaan myöntää hankkeille, jotka edistävät arkipäivän taitoja, tasa-arvoa ja vastuunkantoa ympäristöstä tai antavat ihmisille eväitä toimia omissa yhteisöissään aktiivisesti.

Ympäristökasvatus ja -tietoisuus. Arvostava luontosuhde ja ymmärrys itsestä osana ympäröiviä ekosysteemejä syntyy jo lapsuudessa. Tuemme hankkeita, joissa pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta kaikissa ihmisryhmissä.

Otamme vastaan teemaan sopivia hakemuksia kaikilta tieteenaloilta ja kaikilta kulttuurin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin aloilta. Apurahahaku on auki 15.-31.1.2018; hakuohje julkaistaan säätiön verkkosivuilla marraskuun loppuun mennessä.