Rahoittamamme hankkeet

Säätiömme keskittyy ympäristöohjelmansa toteuttamisessa tällä hetkellä terästuotannon päästöjen vähentämiseen kansainvälisesti. Sen lisäksi rahoitamme hankkeita, joilla pyritään avaamaan kriittisiä pullonkauloja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Tiina ja Antti Herlinin säätiön ympäristöohjelman mukaisen terässtrategian videoesitys.

Terästuotannon hiilipäästöihin vaikuttamisen strategia kiteytyy alla olevan kuvan mukaisesti kolmeen välitavoitteeseen:

1) Vihreän teräksen kysynnän kasvu
2) Sijoittajat vaativat päästövähennyksiä
3) Teräsyritykset tekevät päästövähennyksiä

Rahoittamamme teräsaiheiset hankkeet tukevat näiden välitavoitteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka tähtää globaaleihin päästövähennyksiin terässektorilla. Tällä hetkellä rahoitamme välitavoitekohtaisesti seuraavia hankkeita:

Vihreän teräksen kysynnän kasvu

The Sunrise Project
Myönnetty: 300 000 € / 411 737 €
Ajanjakso 2021–2022 / 2022–2023

The Sunrise Project on kampanjatyötä jälleenrahoittava ja kehittävä australialainen toimija, jolla on yhteistyökumppaneita Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Euroopassa. Säätiömme on rahoittanut The Sunrise Projectin autonvalmistajiin kohdistaman vaikuttamistyön strategista suunnittelua ja toteutusta sen puolesta, että autonvalmistajat siirtyisivät tilaamaan fossiilivapaata terästä. Työn tuloksena muodostunut sidosryhmävaikuttamiseen keskittyvä koalitio Lead the Charge on hyödyntänyt julkisen kampanjoinnin välineenä Leaderboardia, jonka avulla voidaan vertailla eri autonvalmistajien kilpajuoksua kohti vastuullisempia toimitusketjuja.

SteelZero
Myönnetty: 54 000 € × 2
Ajanjakso: 2021–2023

SteelZero on ensimmäinen maailmanlaajuinen aloite, joka kerää yrityksiltä sitoumuksia vihreän teräksen hankintaan. Jo kymmenet edelläkävijät ovat sitoutuneet konkreettisiin välitavoitteisiin, joiden avulla toimijoiden terästarpeisiin liittyvät kokonaispäästöt kuroutuvat nettonollaan viimeistään vuonna 2050. SteelZero-projektin tarkoitus on välittää markkinoille ja poliittisille päättäjille signaali terästoimijoiden valmiudesta päästöttömiin toimitusketjuihin ja sitä kautta katalysoida markkinan laajentumista.

Compensate-säätiö
Myönnetty: 100 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Compensate on suomalainen säätiö, jonka omistama osakeyhtiö Compensate Operations Oy myy päästöhyvityksiä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla. Rahoitamme Compensate-säätiön analyysi- ja vaikuttamistyötä päästöhyvitysjärjestelmän puutteiden korjaamiseksi ja yritysten kannustamiseksi päästövähennyksiin varsinaisessa toiminnassaan. Rahoituksemme mahdollistaa markkinatilanteesta riippumattomalla tavalla Compensaten analyysityön, jonka ansiokkuus on kiinnittänyt usean kansainvälisen median huomion. Lue lisää blogistamme.

Sijoittajat vaativat päästövähennyksiä

Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR)
Myönnetty: 250 000 €
Ajanjakso: 2022–2023 

ACCR on sijoittajatyöhön erikoistunut globaali organisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan teräsyhtiöiden investointeihin niitä omistavien sijoittajien välityksellä. Rahoitamme ACCR:n työtä sijoittajille suunnatun teräsanalyysin tuottamiseksi, mitä sijoittajat voivat hyödyntää kanssakäymisessään teräsyhtiöiden kanssa. ACCR on keskittynyt tällä hetkellä vaikuttamaan Japanin suurimpiin teräsyhtiöihin, myös yhteistyössä pohjoismaisten sijoittajien kanssa.

Transition Asia
Myönnetty: 150 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Transition Asia on voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka pyrkii vauhdittamaan Itä-Aasian suurten teräsyritysten siirtymää päästöttömään tuotantoon, erityisesti vedyn suorapelkistystä hyödyntämällä. Organisaatio koostuu sijoittajatyön ammattilaisista, joilla on suora yhteys paitsi yritysedustajiin myös alan merkittäviin pääomasijoittajiin. Hanke toimii yhteistyössä ACCR:n kanssa sekä tukee TAHSin niin ikään rahoittamaa WWF Suomen SBTi-tiekarttatyötä.

WWF/SBTi
Myönnetty: 60 000 €
Ajanjakso: 2021–2022

WWF/SBTi-hankkeessa rahoitamme WWF Suomen koordinaatiotyötä, jolla tuetaan tieteeseen perustuvan tiekartan luomista terässektorille. Science Based Targets initiative eli SBTi on merkittävien kansainvälisten järjestöjen yhteistyö, joka on onnistunut sitouttamaan jo tuhansia eri alojen yrityksiä tieteeseen perustuviin 1,5 asteen mukaisiin päästötavoitteisiin. SBTi-hankkeissa arvioidaan myös, minkälaisia investointipolkuja nämä tavoitteet edellyttävät terässektorin yhtiöiltä. Rahoittamamme hanke on perustanut sidosryhmäverkoston nostamaan tiekartan kunnianhimoa. Samalla työ on tuonut yhteen kansainvälisen toimijaverkoston, joka kykenee tavoittamaan pohjoismaisia teräksen ostajia ja teollisia sijoittajia vihreän teräksen ekosysteemin muodostamiseksi. Lue lisää blogistamme.

Teräsyritykset tekevät päästövähennyksiä

Oulun yliopisto
Myönnetty: 400 000 € × 4
Ajanjakso: 2022–2026

Oulun yliopiston tutkimushankkeessa Advanced Steels for a Green Planet (AS4G) luodaan ratkaisuja terästeollisuuden päästöttömyyden vauhdittamiseksi. Tutkimuksen kohteina ovat fotokatalyyttinen vedyntuotanto, vetypohjaiset teräksentuotantomenetelmät, valokaariuunien kuonan hyödyntäminen hiilen sitomiseksi ja erikoislujien teräslaatujen vähäpäästöinen valmistaminen. Rahoittamamme projekti on esimerkki kansainvälisesti merkittävästä perustutkimuksesta, jonka opit voidaan siirtää tehokkaasti käytäntöön monialaisen kiertotalous-, vety- ja metalliteollisuuden teollisuusekosysteemin muodostuessa. Lue lisää täältä.

Itä-Suomen yliopisto / Torrec Oy
Myönnetty: 30 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Itä-Suomen yliopiston ja Torrec Oy:n yhteishanke keskittyy biohiilen mahdollisuuksiin osana teräksen valmistusta ja hiilen varastointia. Hanketoimijat rakentavat biohiiltä tuottavan konseptilaitoksen, jonka kannattavuutta parantaa sivutuotteena saatava nestemäinen biopolttoaine. Tuotantoprosessi pyritään sovittamaan metsäteollisuuden sivuvirtoihin. Rahoittamamme tutkimushanke selvittää myös muiden biomassojen käyttöä biohiilen tuotannossa.

Aasian analyysi ja kehitykseen vaikuttaminen

SwitchOn Foundation
Myönnetty: 50 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

Intialainen säätiö SwitchOn Foundation on edistänyt uusiutuvan energian hankkeita menestyksekkäästi etenkin maan itäisissä osavaltioissa, joissa on merkittävästi terästeollisuutta ja hiilikaivostoimintaa. SwitchOnilla on hyvät verkostot paikallisten yritysten ja hallitusten kanssa. Säätiömme rahoittaa sidosryhmätyön laajentamista vihreään teräkseen alueilla, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä Intiassa, maailman toiseksi suurimmassa teräksentuottajamaassa. Samalla hanke on avaamassa säätiöllemme ikkunan maan teräskentän kehitykseen ja uusien hankekokonaisuuksien yhteentuomiseen.

Pooled Fund on International Energy (PIE)
Myönnetty: 400 000 €
Ajanjakso: 2022–2023

PIE on European Climate Foundationin alla toimiva kansainvälinen koordinaatioelin. Sen terästiimin päätavoite on saada korvattua teräksentuotannon hiili sekä vanhoissa tehtaissa että uusissa investoinneissa. Säätiömme rahoittaa paitsi PIEn kampanjointikapasiteettia Aasian avainmaissa myös globaalia Steelwatch-kampanjaa. PIE on kokenut ja verkottunut teräsekosysteemin asiantuntijataho, jonka koordinaatiotyö sisältää valmiit toimintarakenteet ja kontaktit säätiömme terässtrategian kannalta olennaisilla alueilla.

Läpileikkaavat hankkeet

Yllä lueteltujen teräshankkeiden lisäksi rahoitamme muutamia muita laajemmin yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevia ympäristöhankkeita, joiden osalta päivitämme sivustoa lähiaikoina.